Skip to content

Operacija Retech_pričetek druge faze

Na pobudo Zadruge za profesionalno ribištvo Koper je v obdobju 2019-2023 stekla operacija RETECH. Osnovni cilj operacije je ustanovitev Zavoda za profesionalno ribištvo »RETECH« in s tem oblikovanje inštitucije, ki bo v okviru ribiške zadruge skrbela za izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v slovenski Istri. Namen operacije je mreženje nosilcev morskega ribištva v slovenski Istri z deležniki in povezanimi gospodarskimi sektorji, kot sta turizem in kmetijstvo na področju LAS Istre ter sorodnimi inštitucijami, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji. Razvojna vizija operacije udejanja strateške cilje Zadruge profesionalnih ribičev in njenih članov, ki želijo s povezovanjem izvajalcev priobalnega ribištva na slovenski Obali dvigniti raven izvajanja ribolova tako z vidika ohranjanja ribiškega fonda, kakor tudi z vidika uporabe trajnostno zasnovanih ribolovnih orodij in tehnologij ter kvalitetnega izobraževanja izvajalcev ribolova. Vizija inštituta bo namreč usmerjena predvsem v povezovanje in prenos dobrih praks ter sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, ki bodo slovenskim ribičem in sicer vsem ne samo članom zadruge, omogočili ekonomsko vzdržno in trajnostno naravnano izvajanje osnovne dejavnosti in diverzifikacijo dejavnosti skozi sodelovanje z drugimi sektorji Obalnega gospodarstva pri oblikovanju skupnih produktov. Operacija tudi sama po sebi predstavlja modernizacijo gospodarskega ribolova, saj se bo tako zadruga, kot tudi njeni člani intenzivneje podala na področje raziskav in razvoja, kar pomeni da bo, kadarkoli bo to možno ponudila vsem zainteresiranim lokalno podporo na področju izvajanja izobraževanj, prenosa dobrih praks ali sodelovanja v različnih razvojnih projektih. Dvig dodane vrednost v sektorju malega priobalnega ribolova je namreč ključnega pomena za obstoj slovenskega ribištva, katero je v nezavidljivem položaju in na pragu pridobitve statusa kulturne dediščine.

Osnovni cilj operacije je bil v prvem obdobju dosežen. V Kopru smo ustanovili Zavod za profesionalno ribištvo Retech. Inštitut bo deloval v okviru Zadruge, ki mu nudi tako strokovno kot tudi organizacijsko in podporo, saj bodo vsebine Zavoda v okviru izobraževalnih delavnic in razvojnih projektov na voljo vsem deležnikom tako ribolovnega, kot tudi drugih sektorjev v okviru območja LAS Istre.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR:
www.ribiski-sklad.si