Skip to content

Dobrodošli na spleti strani operacije Zavod za profesionalno ribištvo RETEcH

Osnovni cilj operacije je ustanovitev Zavoda za profesionalno ribištvo »RETECH« in s tem oblikovanje inštitucije, ki bo v okviru ribiške zadruge skrbela za izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v slovenski Istri. Osnovni namen operacije je mreženje z deležniki in povezanimi gospodarskimi sektorji, kot sta turizem in kmetijstvo na področju LAS Istre ter sorodnimi inštitucijami, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji.

Cilj

Osnovni cilj Zavoda Retech je izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v Sloveniji ter njegovo povezovanje s drugimi sektorji kot sta turizem in kmetijstvo na obali ter sorodnimi inštitucijami drugih držav na področju tako severnega Jadrana, kot tudi drugih morij, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji. 

Vizija

Vizija Zavoda udejanja strateške cilje Zadruge profesionalnih ribičev, ki želijo s povezovanjem izvajalcev priobalnega ribištva na slovenski Obali dvigniti raven izvajanja ribolova tako z vidika ohranjanja in povečevanja ribiškega fonda, kakor tudi z vidika uporabe trajnostno zasnovanih ribolovnih orodij in tehnologij ter kvalitetnega izobraževanja izvajalcev ribolova.  

Poslanstvo

Poslanstvo Zavoda je usmerjeno predvsem v mreženje in prenos dobrih praks ter sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, ki bodo slovenskim morskim ribičem in ribogojcem omogočili ekonomsko vzdržno in trajnostno naravnano izvajanje osnovne dejavnosti, kakor tudi diverzifikacijo dejavnosti skozi sodelovanje z drugimi sektorji Obalnega gospodarstva pri oblikovanju novih produktov.  

Področje delovanja

Zavod se osredotoča na področja delovanja,  ki slovenskim morskim ribičem in ribogojcem omogočajo ekonomsko vzdržno in trajnostno naravnano izvajanje osnovne dejavnosti, kakor tudi njeno diverzifikacijo, z namenom izboljšanja ekonomskega statusa ribičev in ribogojcev. 

Namen zavoda je mreženje med deležniki ribiškega sektorja in ostalimi gospodarskimi sektorji, kot sta turizem in kmetijstvo ter sorodnimi inštitucijami, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva v Sloveniji.

Aktivnosti

Področja delovanja temeljijo na naslednjih aktivnostih: 

 • Izvajanje razvojnih projektov in izobraževalnih programov 
 • Podpora pri diverzifikaciji dejavnosti morskega ribištva in ribogojstva 
 • Pridobivanje informacij o razvojnih programih s strani EU 
 • Razvoj in izvajanje infrastrukturnih projektov 
 • Podpora pri izbiri, oblikovanju in posredovanju vlog pri pridobivanju razvojnih spodbud 
 • Izvajanje projektnega projektnega managementa 
 • Načrtovanje in razvoj mreženja med projektnimi partnerji 
 • Prenos dobrih praks projektnih, vodstvenih in izvedbenih znanja v obliki delavnic in seminarjev 

Kdo smo

Pobuda za oblikovanje Zavoda za malo priobalno ribištva je nastala na osnovi pobud morskih ribičev in ribogojcev po zastopanju njihovih interesov oziroma potreb po dvigu kvalitete izvajanja samega ribolova iz vidika razvoja novih ali izboljšanih tehnologij in orodij tako pri dvigu ekonomičnosti izlova kot tudi varovanja ribiškega fonda za bodoče rodove.  

Organi zavoda so:  

 • direktor 
 • svet zavoda 
 • strokovni svet