Skip to content

Zadruga profesionalnih ribičev

Povezovanje, modernizacija in diverzifikacija gospodarskega ribolova in ribogojstva v Sloveniji

Cilj

Osnovni namen Zadruge je mreženje z vsemi deležniki in povezanimi gospodarskimi sektorji, kot sta turizem in kmetijstvo na področju severnega Jadrana ter sorodnimi inštitucijami, ki se soočajo s podobnimi sektorskimi izzivi in lahko pomembno pripomorejo k sonaravnemu razvoju priobalnega ribištva in ribogojstva. Zadruga svojim članom zagotavlja prenos dobrih praks ter sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, ki bodo na dolgi rok omogočili ekonomsko vzdržno in trajnostno naravnano izvajanje osnovne dejavnosti in diverzifikacijo dejavnosti skozi sodelovanje z drugimi sektorji gospodarstva pri oblikovanju skupnih produktov.

Vizija

Razvojna vizija Zadruge profesionalnih ribičev Koper temelji na povezovanju izvajalcev priobalnega ribištva in ribogojstva na slovenski Obali ter dvigu ravni izvajanja ribolova tako z vidika ohranjanja ribiškega fonda, kakor tudi z vidika uporabe trajnostno zasnovanih ribolovnih orodij in tehnologij ter kvalitetnega izobraževanja izvajalcev morskega ribolova in ribogojstva.

Poslanstvo

Ključni izziv predstavlja modernizacija in nadgradnja gospodarskega ribolova in ribogojstva, saj se je z ustanovitvijo Zavoda Retech, tako Zadruga, kot tudi njeni člani intenzivneje podala na področje raziskav in razvoja, kar pomeni da bo, kadarkoli bo to možno ponudila vsem zainteresiranim lokalno podporo na področju izvajanja izobraževanj, prenosa dobrih praks ali sodelovanja v različnih razvojnih projektih. Dvig dodane vrednost v sektorju malega priobalnega ribolova je namreč ključnega pomena za obstoj slovenskega ribištva, katero je v nezavidljivem položaju in na pragu pridobitve statusa kulturne dediščine.

Področje delovanja

Zadruga profesionalnih ribičev Koper povezuje svoje člane že od leta 2001. V dvajsetih letih obstoja je skrbela predvsem za ustrezne delovne pogoje svojih članov ter razvoj ribiške infrastrukture v mestu Koper. V zadnjem času Zadruga veliko sodeluje pri podpori projektom, katere partnerji so tudi njeni člani, usmerjeni pa so bili predvsem v diverzifikacijo ribiškega poklica.

Z širjenjem članstva tudi med morskimi ribogojci in ostalimi deležniki morskega ribištva na slovenskem ter uvajanjem dobrih praks iz tujine želimo zagotoviti trajnostno in učinkovito rabo naravnih virov, kar predstavlja enega ključnih vidikov ekonomsko vzdržnega in trajnostno naravnanega izvajanja ribiške dejavnosti.

Upravni odbor zadruge

V kratkem se pripravlja redna letna skupščina na kateri bo izvoljen tudi nov 5 članski upravni odbor ter predstavniki ostalih delovnih teles.

Do izvolitve novega upravnega odbora, posle in zastopstvo Zadruge vodi Boris Glavina.

Kdo smo

ZADRUGA PROFESIONALNIH RIBIČEV KOPER z.o.o.

Pristaniška ulica 1, 6000 Koper

Davčna št.: 41923979

Matična št.: 1576089000